REGNVANDSKONSULENT

METTE LOUISE


DIN GRØNNE HÅNDVÆRKER

Klimavenlig  have 

På grund af klimaændringerne får vi mere regn og kraftigere regnbyger, der skaber oversvømmelser i nogle områder af Danmark, hvor der er problemer med kloakvand i kældre og i haver.

Der er lavet mange udbygning af kloakker, men det kan være en meget dyr løsning. Derfor giver mange kommuner husejer mulighed for, at nedsive regnvand fra deres tag på egen grund.

For at nedsivningsanlæggene til regnvand kan være med til at løse problemerne i kloakken, og for at de ikke skal give problemer med oversvømmelser i haven, er det vigtigt, at de er dimensioneret og udformet korrekt.

Når du vælger at håndter dit regnvand på egen grund, bidrager du ikke kun til mindre belastning på kloaksystemet, og overløb af spildevand til åer og vandløb, men du er også med til at øge dannelsen af vores grundvand.

Mange kommuner udbetaler et engangsbeløb med op til 25.000kr.for at håndtere regnvand på egen grund.


Hvad er der af muligheder

Faskiner

En faskine er et hulrum under jorden, der usynligt kan opbevare vandet, og langsomt nedsiver naturligt i jorden. Faskinen dimensioneres og udformes, så den kan håndtere normal regn. 

Grøfter

Grøften er et kunstigt vandløb, der anlagt korrekt kan forsinke og aflede store mængder vand, men er også et markant element i landskabet. Den kræver meget plads, der ikke kan anvendes til andre formål.

Regnvandsbassiner

Regnvandsbassinet er en særdeles effektiv måde at opbevare og forsinke store mængder vand i haven. Bassinet kan være et bålsted der ligger dybt, eller det kan være et bassin med et overløb til et regvandsbed med smukke blomstre.

Regnbede

Et regnbed er en lille beplantet lavning i haven, hvor regnvandet fra tage og flisebelagte arealer i haven opsamles og siver ned i jorden. Et regnbed er en billig og flot løsning til nedsivning af regnvand i haven. Regnbedet udformes og dimensioneres, så det kan håndtere normal regn.

Grønne tage

Grønne tage fordamper årligt ca. 50 procent af nedbøren, der falder på tagfladen. Det regnvand, der ikke fordampes fra tagene, skal via nedløbsrørene ledes til andet nedsivningsanlæg, som græsplænen og lignende.

Nedsivning på græsplænen

Nedsivning i græsplæne er en simpel, billig og effektiv måde til at nedsive regnvandet fra tage og flisebelagte arealer i haven. Når det regner, ledes vandet fra nedløbsrøret eller flisebelagte arealer bort fra huset og ud på græsplænen.

Permeable belægninger 

Nedsivning af regnvand gennem permeable belægninger sker ved, at vandet siver gennem belægningen og videre gennem underlaget og ned i jorden. For at øge kapaciteten af de permeable belægninger, kan underlaget opbygges, så det har et stort magasinvolumen mellem sten eller i plastkassetter.

Opsamling af regnvand

Regnvand fra taget kan opsamles direkte fra nedløbsrøret i tønder og genanvendes til f.eks. havevanding eller bilvask. For at regnvandstønden ikke løber over, skal den forsynes med et overløb, der ledes til et nedsivningsanlæg til regnvand.

KONTAKT

DIN GRØNNE HÅNDVÆRKER
METTE LOUISE

Adresse

Skippervej 56,

5270 Odense N

Danmark

Mail
Telefon